Regulamin

REGULAMIN  korzystania z usług Portalu www.conceptravel.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sporządzony został przez Slow Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefosławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530272, dalej Slow Poland.
 2. Slow Poland świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu www.conceptravel.pl zgodnie z Regulaminem.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, Subskrybentów Newslettera i Reklamodawców oraz prawa i obowiązki Slow Poland związane z prowadzeniem Portalu.
 4. Slow Poland nieodpłatnie udostępnia Regulamin wszystkim Użytkownikom, w tym Subskrybentom  i Reklamodawcom  (przed zawarciem umowy o świadczenie Usług), a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Użytkownik / Subskrybent Newslettera / Reklamodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień od chwili wejścia na stronę www.conceptravel.pl.
 6. Slow Poland może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Portalu www.conceptravel.pl.
 7. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie co najmniej 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Portalu www.conceptravel.pl  z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

 

II.  INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Portal conceptravel.pl to serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zaplanowanie wypoczynku lub wyjazdu biznesowego poprzez wyszukiwanie obiektów i usług.
 2. Portal conceptravel.pl nie jest serwisem rezerwacyjnym i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje zawarte pomiędzy Użytkownikiem Portalu a Obiektem prezentowanym na conceptravel.pl. Ewentualne reklamacje i skargi dotyczące transakcji Użytkownik powinien zgłaszać bezpośrednio do Obiektu.
 3. Treści zamieszczane w Portalu conceptravel.pl są dostępne bezpłatnie i bez konieczności rejestracji dla wszystkich użytkowników Internetu.
 4. W ramach Portalu www.conceptravel.pl, Usługodawca zapewnia Użytkownikom bezpłatnie (po zapisaniu się do Newslettera) możliwość otrzymywania Newslettera z: a/ najnowszymi informacjami o obiektach prezentowanych na Portalu, b/ ofertami specjalnymi, c/ zapowiedziami najbliższych wydarzeń, d/ inspiracjami na wyjazd.
 5. W celu zapisania się na listę mailingową (Newsletter) Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza rejestracyjnego do Newslettera, dostępnego na stronie www.conceptravel.pl  poprzez podanie w odpowiednim polu adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. Procedura rejestracyjna kończy się wysłaniem przez administratora portalu linku, po kliknięciu którego zostaje dokonana  aktywacja usługi Newslettera przez Użytkownika.
 6. Subskrybent rejestrujący się do Newslettera oświadcza, że:
  • podane w Formularzu Rejestracyjnym dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  • zapoznał się z Polityką Prywatności.
 7. Po zarejestrowaniu Subskrybent może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Portalu www.conceptravel.pl
 8. Subskrybent może w każdym momencie dokonać wyrejestrowania się z usługi Newslettera klikając odpowiedni link na dole Newslettera.
 9. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Portalu www.conceptravel.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 10. Użytkownik może dodawać komentarze i opinie o Obiekcie korzystając z formularza dostępnego na stronie conceptravel.pl (Podziel się swoją opinią) lub przesyłać wiadomości e-mail do Właściciela Portalu pod warunkiem, że nie są to treści nielegalne, nieprawdziwe, propagujące lub obrazujące przemoc, obsceniczne, obraźliwe, oszczercze, propagujące dyskryminację, naruszające prywatność lub prawo własności intelektualnej, nie zawierają wirusów.
 11. Zamieszczając komentarz lub wysyłając e-mail do Właściciela Portalu conceptravel.pl Użytkownik udziela Slow Poland niewyłącznego, nieodpłatnego prawa do wykorzystania, powielania, modyfikowania, tłumaczenia i publikowania jego treści na całym świecie we wszystkich mediach. 
 12. Pozytywne komentarze Użytkownika o Obiekcie, prezentowanym na Portalu conceptravel.pl, Właściciel Portalu może opublikować anonimowo na Portalu.
 13. Wszelkie uwagi i negatywne opinie Użytkownika o prezentowanym na Portalu conceptravel.pl Obiekcie właściciel Portalu przekazuje anonimowo właścicielowi Obiektu w celu ich wyjaśnienia i uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.
 14. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji na Portalu conceptravel.pl wybranych komentarzy i opinii o Obiekcie. Nie publikujemy negatywnych opinii, nie znajdujących potwierdzenia, a wynikających z nieczystych intencji autora.
 15. Wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, pytania lub inne informacje, związane z funkcjonowaniem Portalu conceptravel.pl Użytkownik może przesłać mailem na adres: biuro@conceptravel.pl.
 16. Użytkownik ma możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili. 
 17. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części oglądanych treści jak i prezentowania ich w celach komercyjnych.

III.  INFORMACJE DLA REKLAMODAWCÓW

Portal conceptravel.pl to platforma reklamowa, umożliwiająca Reklamodawcom prezentację swoich Obiektów i usług.

Slow Poland zastrzega sobie jednak prawo do subiektywnej oceny i selekcji Obiektów, których prezentacje zamieszcza w serwisie (jak i do subiektywnego tworzenia ich opisów) oraz selektywnego podejścia do współpracy z reklamodawcami.

Główną zasadą doboru reklamodawców jest wpisanie się obiektu w koncepcję serwisu (patrz: O Concept Travel i Dołącz do nas). Podejmujemy współpracę tylko z tymi Obiektami, które wg nas są wyjątkowe pod względem koncepcji działania, pomysłu na obiekt lub usługę i gwarantują naszym Użytkownikom niezapomniany wypoczynek lub wyjazd biznesowy. Zapraszamy do współpracy właścicieli, którzy tak o swoich obiektach i usługach myślą, ale z góry przepraszamy tych, którzy naszym zdaniem w ideę conceptravel.pl nie wpisują się.   

 • Ogólne zasady współpracy
 1. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie w jego imieniu zamieszcza Portal www.conceptravel.pl.
 2. Reklamodawca nie może zamieszczać reklam ani innych form promocji towarów i usług świadczonych poza Portalem www.conceptravel.pl.
 3. Reklamodawca zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać jakichkolwiek materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela na zamieszczenie przedmiotowego materiału.
 4. Reklamodawca, udostępniający do publikacji w Portalu www.conceptravel.pl treści, materiały w postaci zdjęć, plików wideo o charakterze utworu autorskiego, zrzeka się wszelkich roszczeń względem Slow Poland z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści, wyraża dobrowolną zgodę na ich wykorzystywanie w celach marketingowych przez Slow Poland, a także zrzeka się jakichkolwiek rekompensat finansowych oraz wynagrodzeń.

 

 • Współpraca reklamowa z Portalem conceptravel.pl
 1. W celu korzystania z usługi płatnej prezentacji Obiektu na Portalu www.conceptravel.pl Reklamodawca musi wypełnić Formularz zgłoszeniowy Dołącz do nas dostępny na stronie.
 2. Reklamodawca odpowiada za zgodność materiałów reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych.
 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Reklamie/Prezentacji, a także nie odpowiada za ofertę Reklamodawcy.
 4. Reklamodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Właściciela Portalu conceptravel.pl o wszelkich istotnych zmianach dotyczących oferty Obiektu (np. cen, ilości pokoi, udogodnień, innych danych zamieszczonych w Prezentacji Obiektu na Portalu).
 5. Na Reklamodawcy spoczywa konieczność naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z treści lub formy zamieszczonej reklamy (w tym pokrycia kosztów procesu lub innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich).
 6. Właściciel Portalu nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami, a Reklamodawcami.
 7. Reklamy/Prezentacje zamieszczone poprzez Portal conceptravel.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa handlowego.
 8. Reklamodawca jest odpowiedzialny za wszelkie rezerwacje, ich prawidłową obsługę, a także za rozpatrywanie roszczeń Użytkowników Portalu oraz wszelkie inne kwestie wynikające z umowy między nim a Użytkownikiem.
 9. Wszelkie reklamacje składane przez Użytkowników, dotyczące Obiektów prezentowanych na Portalu conceptravel.pl, powinny być rozpatrywane przez właściciela Obiektu, bez mediacji i ingerencji ze strony Slow Poland.
 10. Slow Poland nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, wydatki (w tym opłaty i koszty sądowe), szkody, straty, zobowiązania, roszczenia (niezależnie od rodzaju), odsetki i kary wypłacane w związku z:
  • Roszczeniami Użytkowników, dotyczącymi nieprawdziwych, błędnych lub mylących informacji, zamieszczonych na Portalu conceptravel.pl,
  • Skargami zgłaszanymi przez Użytkowników, dotyczącymi pobytu, overbookingu, anulowanych lub błędnych rezerwacji,
  • Wszelkimi innymi roszczeniami, które w całości lub częściowo są wynikiem zaniedbań ze strony Właściciela Obiektu (w tym dotyczącymi zastrzeżeń Użytkowników do usług lub produktów dostarczanych przez Obiekt), zaistniały w wyniku czynu niedozwolonego, oszustwa lub umyślnego działania.
 11. Na Portalu conceptravel.pl staramy się prezentować sprawdzone, cieszące się dobrą opinią, wyjątkowe Obiekty. Dlatego też powtarzające się, lecz uzasadnione negatywne oceny mogą być podstawą do zakończenia współpracy z Obiektem.
 12. Właściciel Portalu ma prawo odmówić przyjęcia Zlecenia do realizacji w następujących przypadkach:
  • Reklamodawca oferuje produkty bądź usługi niezgodne z prawem RP lub istnieje podejrzenie o niezgodności zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym w RP prawem.
  • Produkty bądź usługi oferowane przez Reklamodawcę nie wpisują się w tematykę ofert prezentowanych na Portalu cocneptravel.pl.
  • Materiały dostarczone przez Reklamodawcę są niekompletne.
  • Reklamodawca zalega z płatnościami za inne usługi na rzecz Właściciela Portalu.

 

 • Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie Usług, chyba że Strony postanowią inaczej.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że strony postanowią inaczej. 
 3. Podstawowym okresem rozliczeniowym (abonamentowym) jest 1 rok.
 4. Podpisując Umowę Reklamodawca składa oświadczenie o zaakceptowaniu treści Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail.
 5. Reklamodawca, korzystający z płatnej prezentacji Obiektu, zobowiązany jest do podania w Umowie prawdziwych danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.
 6. Prezentacja Obiektu zostanie przygotowana po zaksięgowaniu na koncie Slow Poland Sp. z o.o.  płatności zgodnie z zawartą Umową oraz opublikowana na Portalu  www.conceptravel.pl  w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Właściciela Portalu pisemnej akceptacji treści Prezentacji/Reklamy przez Reklamodawcę.
 7. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana na piśmie przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Reklamodawcy z płatności określonych umową.
 8. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług płatnych bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Reklamodawcę istotnych postanowień Regulaminu,
  • niestosowania się przez Reklamodawcę do zapisów Umowy,
  • umieszczania przez Reklamodawcę w Portalu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub naruszających dobre obyczaje,
  • wykorzystywania przez Reklamodawcę Portalu niezgodnie ze jego przeznaczeniem.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Reklamodawcy, jeżeli chce on wznowić współpracę po usunięciu Prezentacji Reklamodawcy, wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.

 

 • Warunki płatności
 1. Lista usług objętych płatnościami określona jest w Cenniku, będącym załącznikiem do Umowy.
 2. Reklamodawcę obowiązuje Cennik aktualny na dzień rozpoczęcia okresu rozliczeniowego (abonamentowego).
 3. Ceny podane w cennikach lub indywidualnie ustalone przez Strony są cenami netto i do wszystkich cen doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Reklamodawca, korzystający z płatnej prezentacji Obiektu, wyraża zgodę na otrzymywanie Faktury VAT drogą elektroniczną.
 5. Opłata za Usługi Slow Poland jest przekazywana na konto wskazane w Umowie, na podstawie Faktury Pro Forma.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona w momencie zaksięgowania płatności na koncie Slow Poland, chyba że Strony postanowią inaczej.
 7. Faktura Pro Forma za kolejny okres rozliczeniowy (abonamentowy) będzie wystawiona na 30 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego (abonamentowego).
 8. Wszelcy pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni w takim samym stopniu za uregulowanie należności wobec Właściciela Portalu jak Reklamodawca.
 9. W przypadku zleceń o nietypowym charakterze, wycena wykonania zlecenia będzie ustalana indywidualnie po bezpośrednim kontakcie z przedstawicielem Właściciela Portalu.
 10. W przypadku, gdy Reklamodawca nie uiścił opłaty za korzystanie z Pakietu usług, Usługodawca wzywa Reklamodawcę do uiszczenia opłaty w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do uiszczenia opłaty, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz Reklamodawcy. Nie zwalnia to Reklamodawcy z obowiązku należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług.
 11. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. O wprowadzonych zmianach Reklamodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Nowe ceny będą Reklamodawcę obowiązywały od nowego okresu abonamentowego.

 

 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamodawcy przysługuje reklamacja w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Slow Poland usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Slow Poland.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Reklamodawcy (imię, nazwisko /  Nazwa firmy, adres zamieszkania / adres firmy, adres poczty elektronicznej),
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację. 
 4. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres: Slow Poland Sp. z o.o., ul. Zielone Ogrody 30, 05-509 Józefosław.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania i udziela Reklamodawcy odpowiedzi na adres email wskazany przez Reklamodawcę w reklamacji. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Slow Poland oświadczenia przed jego upływem na adres Reklamodawcy.
 7. Reklamacje składane do Slow Poland, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Portalu conceptravel.pl, nie będą rozpatrywane. Slow Poland nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 

IV.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Slow Poland nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów i informacji umieszczonych w Portalu www.conceptravel.pl przez Użytkownika/Reklamodawcę.
 2. Slow Poland nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników/Reklamodawców. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 3. Użytkownik/Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu www.conceptravel.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych oraz związanych z modyfikacją Portalu www.conceptravel.pl.  
 5. Slow Poland wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu www.conceptravel.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika/Reklamodawcy. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu www.conceptravel.pl usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. 
 6. Slow Poland nie odpowiada za należytą jakość usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu www.conceptravel.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 7. Slow Poland nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu www.conceptravel.pl w całości albo w części.
 8. Slow Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Portalu www.conceptravel.pl.
 9. Slow Poland nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników/Reklamodawców z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • utratę przez Użytkownika/Subskrybenta/Reklamodawcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Slow Poland (działanie osób trzecich).
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Slow Poland nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  • podanie przez Użytkowników/Subskrybentów/Reklamodawców nieprawdziwych lub niepełnych informacji podczas wypełniania formularzy dostępnych na Portalu. 
 10. W przypadku otrzymania przez Slow Poland urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, dostarczonych przez Użytkownika/Reklamodawcę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Slow Poland nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika/Reklamodawcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

V.  PRAWA AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe do nazwy serwisu oraz jego koncepcji, baz danych, elementów graficznych strony Portalu www.conceptravel.pl, w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Portalu www.conceptravel.pl, przysługują Slow Poland, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Slow Poland. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników nazwy serwisu oraz jego koncepcji, baz danych, elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Slow Poland, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą Slow Poland.

 

VI.  PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika/Reklamodawcy, Slow Poland stosuje unormowania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Subskrybent, wysyłając Formularz Rejestracyjny, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Slow Poland swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Slow Poland usług marketingowych, polegających na promowaniu usług Slow Poland oraz jego partnerów. 
 3. Slow Poland przetwarza dane osobowe Użytkownika/Subskrybenta/Reklamodawcy, podane w Formularzu Rejestracyjnym, do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz ukształtowania treści.
 4. Dane osobowe Użytkowników/Subskrybentów/Reklamodawców są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez administratora danych.
 5. Wysłanie formularza rejestracyjnego i/lub zgłoszeniowego w odniesieniu do informacji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu www.conceptravel.pl zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu. 

  

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Użytkownik/Subskrybent/Reklamodawca korzystający z Portalu oświadczają, że zapoznali się z warunkami Regulaminu i akceptują go w całości.
 2. Reklamacje spowodowane nieznajomością niniejszego Regulaminu będą uznawane za bezzasadne.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela Portalu.
 7. Reklamodawcę obowiązuje Regulamin obowiązujący na dzień podpisania Umowy. W przypadku zmiany Regulaminu, nowy będzie Reklamodawcę obowiązywał od kolejnego okresu rozliczeniowego (abonamentowego).
 8. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.conceptravel.pl

 

Załącznik 1: Polityka prywatności

 

 

*   DEFINICJE

 1. Slow Poland (Usługodawca) – Slow Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciel Portalu internetowego w domenie www.conceptravel.pl.
 2. Portal conceptravel.pl –serwis internetowy.
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 4. Formularz rejestracyjny – formularz zapisu na subskrypcję Newslettera.
 5. Subskrybent - Użytkownik, który w celu dołączenia do listy mailingowej Concept Travel (Newslettera) dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych (adresu e-mail) za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu.
 6. Obiekt – wpis/prezentacja w kategorii Wokół łoża, posiadający określone elementy takie jak: zdjęcia, opis, ceny, adres, tel., adres strony www, e-mail. Informacje zawarte w prezentacji są wcześniej zaakceptowane przez właściciela Obiektu lub osobę przez niego upoważnioną.
 7. Reklamodawca – Właściciel Obiektu lub osoba upoważniona do reprezentacji Właściciela (osoba fizyczna, prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej), który zleca właścicielowi Portalu działania o charakterze promocyjno-marketingowym na portalu www.conceptravel.pl).
 8. Formularz zgłoszeniowy - dokument w formie pisemnej składany przez Reklamodawcę do Właściciela Portalu, będący zgłoszeniem chęci zawarcia umowy na usługi reklamowe, świadczone na rzecz danego Obiektu przez Portal conceptravel.pl. Potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego przez Właściciela Portalu nie oznacza zawarcia Umowy w myśl art. 66 § 4 k.c.
 9. Umowa - umowa na Usługi Reklamowe na portalu www.conceptravel.pl.
 10. Reklama – tekstowo-graficzna prezentacja Reklamodawcy, oferowanych przez niego towarów lub świadczonych usług.
 11. Usługi Reklamowe Slow Poland - świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez administrację Portalu na stronie www.conceptravel.pl zgodnie z Regulaminem.
 12. Inspiracje na wyjazd – obiekty pogrupowane ze względu na charakter miejsca, styl obiektu i rodzaj oferowanego wypoczynku/usług.
 13. Oferty specjalne – propozycje wypoczynku atrakcyjne cenowo oraz pomysły na wyjazd i pakiety tematyczne.
 14. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników/Subskrybentów/Reklamodawców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 15. Cennik - dokument określający cenę poszczególnych usług Portalu conceptravel.pl.
 16. Informacja handlowa – wszelkie informacje promocyjne dotyczące Obiektów reklamujących się na Portalu conceptravel.pl, przesyłane drogą elektroniczną.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin